LAWN TENNIS CLUB KOSTELEC NAD ORLICÍ

  Domů L.T.C. Kostelec Rezervace Fotogalerie Kontakt


 

 

STANOVY SPOLKU

 L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s.

 

Čl. I

Název a sídlo spolku

Tenisový oddíl L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z.s. (dále jen „Spolek“ ) má své sídlo v Kostelci nad Orlicí, na adrese Tůmova 1098, PSČ 517 41. Adresa dvorců v Kostelci nad Orlicí, „Pod Lipovou strání“ u splavu.

II. Poslání a cíle spolku

1)    Základním posláním a cílem spolku je:

a)            organizovat sportovní činnost a její zapojení do okresních či krajských sportovních a turistických aktivit, dále pak vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)           rozvíjet a dále pak organizovat sportovní činnosti mládeže,

c)            vytvářet možnosti pro využívání celého areálu pro zájemce z řad veřejnosti, 

d)            vytvářet ekonomické podmínky pro rozvoj spolku a pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností (např. výběrem členských příspěvků, pronájmem areálu, organizováním společenských akcí, atd.),

e)            pečovat, zvelebovat a provozovat všechna zařízení areálu, které užívá,

f)             vést své členy a ostatní návštěvníky areálu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, hry Fair-Play, umožnit jim informovanost o herním řádu, podmínkách pronájmu, atd.,

g)            hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy, atd.) i jednotlivci,

h)           dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

III. Orgány spolku

1)    Orgány spolku jsou :

a)           valná hromada (členská schůze),

b)           výkonný výbor,

2)    Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada složená ze všech členů spolku. Schůze valné hromady  neboli členské schůze se konají minimálně 1x ročně. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů spolku, popř. výkonný výbor nebo předseda spolku, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

3)    Valná hromada (členská schůze) zejména :

a)            rozhoduje o vzniku a zániku spolku a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,

b)            rozhoduje o názvu, sídlu a logu spolku,

c)            rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku,

d)            volí výkonný výbor ; funkční období volených členů výkonného výboru spolku je pětileté,

e)            schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku,

f)             schvaluje herní řád a další interní předpisy spolku.

4)    Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

5)    Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

6)    Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy. Vždy však má předsedu, místopředsedu, sportovního manažera a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

7)    Výkonný výbor zejména :

a)            zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b)           volí z řad členů výkonného výboru předsedu, místopředsedu, sportovního manažera a hospodáře spolku,  

c)            organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,

d)            spolupracuje se sportovními svazy,

e)            připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a fyzických osob,

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

g)            zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města, s podniky, ostatními oddíly, jinými organizacemi a fyzickými osobami,

h)           stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období,

i)             navrhuje a vydává herní řád a další interní předpisy spolku.

 

IV. Společné zásady členství ve spolku

1)    Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku.  O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2)    Výši členských příspěvků a jiných poplatků spojených s užíváním majetku a zařízení spolku stanovuje výkonný výbor.

3)    Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

V. Práva a povinnosti členů spolku

1)    Základní práva řádných členů spolku jsou :

a)            účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního a společenského života v rámci svého spolku  a to za podmínek Stanov spolku a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly ve spolku závazně přijaty,

b)            účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,

c)            uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce spolku v orgánech spolku,

d)            účastnit se jednání orgánů spolku, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

e)            volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů spolku.

2)    Základní povinnosti řádného člena jsou :

a)            dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy sportovce,

b)            plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,

c)            šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,

d)            řádně a včas platit příslušné příspěvky a odpracovat brigádnické hodiny, jakož i platit jiné poplatky související s jeho členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,

e)            řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3)    Řádné členství zaniká :

a)            vystoupením člena ze spolku,

b)            vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

c)            vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,

d)            úmrtím člena či zánikem spolku ( dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím státních orgánů).

VI. Majetek a hospodaření spolku

1)    Zdrojem majetku spolku jsou zejména :

a)            příspěvky členů spolku,

b)            příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti,

c)            příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

d)            příspěvky a dotace od sportovních svazů,

e)            státní příspěvky, dotace či sponzorské dary od organizací a osob,

f)             majetek převedený do vlastnictví spolku jejím členem či jinou osobou.

2)    Majetek spolku je ve vlastnictví města Kostelec nad Orlicí, kromě movitého majetku nabitého spolku v průběhu jeho činnosti. O převodech vlastnického práva k nemovitému majetku spolku  rozhoduje město Kostelec nad Orlicí. O nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s movitým majetkem, rozhoduje výkonný výbor. 

3)    Zásady hospodaření upravuje interní předpis spolku.

4)    Vlastní hospodářská činnost spolku se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup spolku při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům spolku.

VIII. Závěrečná ustanovení spolku

1)      Jménem spolku jedná předseda samostatně nebo jiný jim pověřený člen výkonného výboru.

2)      Není.li v těchto Stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními paragrafu 214 a následně Zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník ).

3)      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

 

V Kostelci nad Orlicí dne 16.2.2016